(2FA)การยืนยันสองขั้นตอนทำอย่างไร?

  • คลิก [บัญชีของฉัน]
  • คลิก [การตั้งค่า]
  • คลิก [เปิดใช้งานการยืนยันสองขั้นตอน] และป้อนรหัสผ่านบัญชี
  • คลิก [เปิดใช้งานการยืนยันสองขั้นตอน] อีกครั้ง
  • เลือกการตรวจสอบแบบ [แอป Authenticator] (แนะนำให้คุณใช้ Authenticator ที่นี่)
  • หากคุณเลือก [แอป Authenticator] ก่อนเริ่มต้น คุณต้องดาวน์โหลดแอป Authenticator ก่อน แนะนำให้ใช้ Google Authenticator หรือคุณสามารถใช้แอปที่คุณต้องการได้ เมื่อคุณติดตั้งแอปและพร้อมใช้งานแล้ว ให้คลิก [ต่อไป]
  • สแกนรหัส QR Code ด้านล่างด้วยแอป Authenticator ของคุณ หากคุณไม่สามารถสแกนได้ ให้คลิกป้อนรหัสยืนยันด้วยตนเอง ใส่อีเมลบัญชีและรหัสเฉพาะด้านล่าง 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์